دری  |  پشتو
Skip Navigation Links
User name
Password  
Latest News  |
s

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی


پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
قانون، چارجوب چگونه زیستن را در جامعه مدرن بر عهده دارد، و در تمام عرصه های زندگی اجتماعی تاثیر گذار است. تحصیل در رشته حقوق تقاضای معنوی و تجربه فکری است، که هم محرک راه درست و هم گامی موفق برای شغل مناسب به شمار می رود. رشته حقوق گام نخست و لازم است که شما بخواهید به صورت حرفه ای و عملی تجربه کنید. این رشته همچنان یک سرمایه است برای شغل های که به صورت مستقیم به قانون ارتباط ندارد. به عنوان نمونه؛ قوانین مالی، منابع بشری، حکومتداری محلی و یا مدیریت عمومی، و یا شرکت های چند ملیتی، حکومت محلی و یا مرکزی و یا بخش های داوطلب همه از پس زمینه قانون سود می برند. پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون باختر یگانه مشهورترین پوهنڅی در افغانستان است که رشته حقوق را در مقطع لیسانس تدریس می نماید. تحصیل موفقیت شما در این رشته، به شما این آگاهی را می بخشد تا شما با درک و اعمال قانون، با مهارت های تجزیه و تحلیل حقوقی بتوانید قانون را مورد استفاده قرار دهید. محصیلین حقوق ما مهارت کافی و توانایی مدیریت در تمام عرصه های تخصصی را به صورت ارزشمند بدست خواهند آورد، همانند:
امتیازات ما افتخار ماست
1- پوهنتون باختر رشته حقوق را به صورت گسترده، با معیارهای معتبر بین المللی و با همکاری پوهنتون ( پرودیو) در ایالات متحده امریکا و تحت نظریات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، ارایه می دارد.
2- پوهنتون باختر یکی از بهترین پوهنتون ها و با برنامه های علمی معتبر در سطح کشور قرار دارد.
3- استخدام کارمند با معیار کاریابی و درامد مناسب زندگی کارمند
4- برنامه درسی انعطاف پذیر که به محصل کمک می کند تا علاقه مندی حوزه تخصص خود را انتخاب نماید.
5- مشاوران ورزیده در پوهنحی که همواره همکار محصلین می باشند.
پوهنځی حقوق و علوم سياسي :
این پوهنځی دارای دو دیپارتمنت می با شد :
1- دیپارتمنت قضا و څارنوالی (فارغ ده )
2- دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی
مدت تحصیل درپوهنځی حقوق و علوم سیاسی 4 سال میباشد .دوسال اول دوره تحصیل به شکل عمومی بوده ، سال سوم محصلان به دو رشته جداگانه وتخصصی بنام های قضآ و څارنوالی واداری ودیپلوماسی که هر یک دارای دیپارتمنت مخصوص فوق الذکر می با شد، تقسیم شده و به ادامه دروس شان میپردازند.

اهداف عمومی پوهنځی :
1 - تر بیت وتقدیم نمودن افراد متعهد به جامعه جهت تآمین عدالت ، نظم وامنیت اجتماعی.
2 - تربیت افراد متخصص در عر صه دفاع از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی.
3 - تقدیم افراد شایسته جهت آوردن اصلاحات در ادارات حقوقی وسیاسی کشور.
4 - تقدیم کادرمتخصص وکار آزموده عدلی و قضایی ، سیاسی واداری به جامعه.
5 - انجام تحقیقات علمی در عر صه علوم حقوقی و سیاسی تا از یک سو تحقیقات در این ساحه پیشرفت نماید واز سوی دیگر نیازهای حقوقی وسیاسی جامعه بر آورده گردد.
6 - ارایه مشوره های حقوقی وسیاسی به ارگان ها ونهاد های دولتی وغیر دولتی موجود در کشور.
7 - تحکیم روابط اکادمیک با دیگر پوهنځی های حقوق در داخل و جارج کشور ، از طریق اجرای تحقیقات علمی مشترک ، تبادله مباحث ومقالات علمی وشریک ساختن تجارب علمی.
8 - انکشاف نصاب مربوط پوهنځی به گونه ای که بتواند تیوری را به عمل ارتباط دهد و محصلان را طوری توجیه نماید که با عث رشد سویه علمی آنها گردد.
اهداف رشته عمومی در دو سال اول :
1 - آشنایی با اساسات علوم حقوقی وسیاسی.
2 - ایجاد روحیه نو آوری وابتکار در محصلان جهت آمادگی پذیرش هریک از رشته های تخصصی.
اهداف دیپارتمنت قضا و ځارنوالی :
1 - تر بیه وتقدیم کادر متخصص ومتعهد برای ادارات عدلی و قضایی کشور جهت تامین عدالت.
2 - به دست آوردن شناخت لا زم از جرایم و مجازات جهت ایجاد پالسی های موثر برای کاهش آمار جرایم در سطح ملی و بین المللی.
3 - شناخت نظام حقوقی وعدلی معاصر جهت بهره گیری از آن در اصلاح نظام قضایی و عدلی کشور.
4 - عام نمودن بینش حقوقی و قا نونی در کشور.
5 - انجام تحقیقات علمی در عر صه های مر بوطه.
اهداف دیپارتنمت اداری و دیپلوماسی :
1 - تقدیم کادر علمی و متعهد برای نهاد های سیاسی ، اداری و دیپلوماتیک کشور .
2 - آموزش فرهنگ سیاسی جهت ایجاد و تقویه توانایی های رهبری سالم جامعه .
3 - شناخت لازم اصول و قواعد دیپلوماسی جهت تحکیم هویت ملی و بین المللی کشور .
4 - شناخت قوانین و نظام های حقوقی در عرصه روابط بین الملل جهت برقراری صلح و نظم جهانی.