فاکلته حقوق و علوم سیاسی (استادی)


NetionalityAfghan/International NO jobs: 10
Catagory: EducationYear of Experiance: 3 years
Employment type: Full Time Contract Duration: permanent
Salary: 40000 up to 100000..Gender: Male/Female
vacancy Number: BU-985Educations: ماستر در حقوق , ترجیح دادن برای دکتورا
Start Date: 26 Dec 2018Close Date: 20 Jan 2019

Job Description

آماده ساختن منبع و تدریس برای دانش آموزان با استفاده از سلایدها و پاورپاینت. آماده ساختن لکچرها و ارایه آن با استفاده از تکناوژی جدید. پیشبرد و استفاده از روش ها ی میتود جدید تدریس برای اثرگذاری روی روش های تدریس . طرح ,آماده سازی و ایجاد موادهای درسی. ارزیابی کارهای روزمره شاگردان. تنظیم و طرح امتحانات . بیشبرد تحقیق های فردی و اثرگذاری روی تحقیق های پوهنتون. تکمیل کردن ارتقاء ظرفیت و اشتراک در فعالیت های آموزشی کارمندان. پیشبرد کارهای اداری همچنان داخله شاگردان پروسه جذب و سایر موضوعات مرطبت به کمیته هیت رهبری . نمایندگی از پوهنتون در کنفرانس ها و سمینارهای مسلکی . پلانگذاری طرح و استفاده از نصاب تحصیلی با کیفیت. مشارکت برای توسعه , برنامه ریزی ها و اجرای برنامه نصاب تعلیمی با کیفیت بالا . طراحی و تولید مواد جدید از جمله منابع صوتی و تصویری .کار با بقیه تیم برای تصمیم گیری در زمینه مواد صوتی و تصویری که باید آموزش داده شود. اطمینان حاصل کردن از گرفتن حاضری روزمره و راپور دادن ضعف های حاضری. ارایه پروگرامهای آموزشی ماهانه به ریاست اداره و اعضای هیت علمی . وظایف دیگر به عنوان تعین شده توسط رییس پوهنتون .

Job Requirment

نشان دادن توانایی برای حل مشکلات به شکل انفرادی (مستقل) و همکاری. نشان دادن توانایی برای تشخیص و اولویت و انجام کارها در وقت های تعین شده (ضرب العجل ). ارتباطات عالی و مهارت های فردی. مهارت عالی زبانی (دری , پشتو , انگلیسی ) . مهارت های دقیق مدیریت مهارت پابندی به وقت.

Submassion Guidline

ااز کاندید های علقمند در خواست مشود که (cv ) یا خلص سوانح خود را با عنوان وظیفه و بست تعین شده در ایمیل آدرس jobs @bakhtar .edu. af ازسال نمایند کاندیدهای که معیار و ظرفیت های بست های اعلان شذه را داشته باشند شارت لست میشوند