رتبه اعتباردهی نهاد

پوهنتون باختر با کسب بهترین نمرات در مرحله دوم قرارداد وطبق پلان عملیاتی اش که در حال طی مراحل قرار دارد به زود ترین فرصت مرحله سوم را نهایی خواهد ساخت تا سطح ملی مورد اعتبار وزارت محترم تحصیلات عالی قرار ګیرد برای معلومات بیشتر درمورد اعتبار دهی به لینک ذیل مراجعه نماید:
رتبه اعتباردهی نهاد