سند شماره 24:

تسهیلات آموزشی الکترونیکی برای انکشاف آموزش محصلان
مقدمه

موسسه فعالانه تسهیلات آموزش الکترنیکی را انکشاف داده و تطبیق مینماید و میکانیزم های را روی دست گرفته است تا محصلان را غرض آموزش الکترونیکی حمایه نماید. امروزه به همگان روشن است که هرگونه تحقیقات علمی، پژوهشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدون ابزار مانند کامپیوتر مشکل و یا حتی در برخی موارد غیر ممکن است. از آنجایی که خیلی از تحقیقات امروزه بدون حضور فزیکی انسانها با کمک تکنالوژی مانند کامپیوتر صورت می گیرد در چنین موارد این گونه فعالیت ها بدون امکانات مانند کمپیوتر امکان پذیر نمی باشد. لذا تکنالوژی کامپیوتر یکی از ضروریات اولیه امروز جهان بشریت می باشد.

اهمیت و ضرورت کمپیوتر در محیط اکادمیک:

در واقع محیط اکادمیک، محلی می باشد که هکه دانشمندان، داکتران سیاستمداران، مدیران و تاجران از این مرکز یافته های علمی مورد نظر خود شان را کسب نموده که در محیط های کاری شان به مرحله اجرا قرار می دهند. همینطور که در سطور بالا ذکر گردید تمام محیط های اکادمیک دنیا به تکنالوژی جدید کمپیوتری مجهز می باشند. هرگونه آموزشهای علمی و تحقیقاتی به وسیله تکنالوژی مانند کمپیوتر انجام می گیرد. حتی مراکز ابتدایی آموزشهای علمی و فرهنگی برای سهولت و فراگیری علوم روز دنیا نیاز به این تکنالوژی دارد. اما محیط های اکادمیک مانند پوهنتون ها جای است که مهد فراگیری علوم و تکنالوژی می باشد. بنا براین وجود تکنالوژی مانند کمپیوتر از ضروریت های اولیه محیط علمی اکادمیکی محسوب می گردد. در کنار دستگاه کمپیوتر، نیاز به فراگیری نرم افزار های کمپیوتری می باشد. که اینک به اهمیت و ضرورت این بخش پرداخته می شود.

اهمیت نرم افزار:

در واقع نرم افزار مغز فعالیت های علمی و تجارتی را انجام می دهد. امروزه هر گونه تجزیه و تحلیل داده های خام از طریق نرم افزارهای کمپیوتری صورت میگیرد. محققین، اندیشمندان، تاجران و حتی سیاستمداران و مدیران دولتی و مکاتب تمام تجزیه و تحلیل های کاری شان را از طریق نرم افزارهای پیشرفته روز دنیا انجام میدهند.

کمپیوتر لب:

با توضیحات که داده شده است، ضرورت تکنالوژی مانند کمپیوتر در جاهای مختلف و خصوصا در پوهنتون ها روشن گردیده است. لذا پوهنتون باختر این ضرورت را بخوبی درک و احساس نموده برای تحقق اهداف همه جانبه این پوهنتون بخش کمپیوتر لب را پیش از پیش تجهیز و برای ارائه خدمات اساتید، محققین و محصلین آماده ساخته است. این کمپیوتر لب دارای 48 پایه کمپیوتر فعال همراه با انترنت پر سرعت و لوازم جانبی از قبیل اسلاید، تلیفون، کمره و سخت افزارهای متفاوت به منظور کارهای علمی، محققین، اساتید، مراجعین و محصلین فراهم گردیده است. قابل یادآوری است که یک باب کمپیوتر لب بمنظور برنامه های سیسکو قبلا افتتاح گردید و در اختیار محصلین قرار گرفته است.
1- پیشرفت سریع ساینس و تکنالوژی جوانان را به یک روش ناگزیری آموزشی آن متیقن ساخته است و توانایی آنرا باید داشته باشد تا به این پدیده معاصر خود را همگام سازد. به همگان هویداست که این پدیده هر لحظه در تغییر است و کاروان آن با هر حرکت خویش انقلاب معلوماتی را بوجود آورده است. که بی خبری از آن باعث نا توانی و عدم آگاهی از دست آوردهای علم و تخنیک در قرن 21 محسوب میشود. یکی از سهولت های این پدیده آموزش الکترونیکی است که سهولت های خارق العاده توسط آن فراهم گریده است و باید از آن در مورد یادشده استفاده عظیم نمائیم.

سند شماره 28:

مقدمه

برعلاوه اجرات ریس پوهنتون،معاونین ، روسای پوهنحّی ها، معاونین شان و آمرین دیپارتمنت ها منحیث رهبران و مدیران در پروسه بررسی عملکرد کارمندان بررسی میگردد. پوهنتون باختر یر اساس پلان استراتیژیک ( 1398-1400) خویش که در آن تحصیلات با کیفیت عنوان شده است ؤ در پیروی از وزارت محترم تحصیلات عالی مبنی بر اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت تحصیلات عالی به شمول نصاب تحصیلی، سیستم، استخدام و ترفیع مبنی بر اصل شایسته سالاری تعین نموده است عمل خواهد کرد. در سال 1398 مکتوب واصله ریاست محترم تضمین کیفیت به پوهنتون باختر جهت ترتیب و تهیه گزارش ارزیابی خودی مواصلت ورزیده است. در مطابقت به هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی پوهنتون باختر جهت آگاهی به روسای پوهنحّی ها ، آمرین دیپارتمنت ها کمیته ها و کارمندان اداری سیمینار را تحت عنوان آگاهی دهی روی دست گرفته که این سیمینار توسط محترم خالد (خبیری) ارایه گردید. متعاقبا به کمیته های پوهنحّی ها هدایت داده شده تا روند گزارش ارزیابی خودی را از پوهنحّی ها آغاز نماید که کمیته های موظف گزارش ارزیابی خودی را تهیه و شورای علمی متعقبا شورای علمی پوهنتون باختر ارایه داشت و از شورای علمی خواستند تا اقدام به توحید آن امر عنایت فرماید متعقبا شورای علمی گزارش خودی پوهنحّی ها را به آمریت محترم تضمین کیفیت ارسال داشت و بعد از جلسات معتقد آمریت محترم تضمین کیفیت آنرا تایید و جهت تایید به شورای علمی ارسال شد که بعد از تاییدی شورای علمی این پوهنتون تایید و به وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردید.

عملکرد های کاری طی سال 1398 پوهنتون باختر

شماره موضوع مسول اجرا تاریخ اجرا ملاحظات
1 تهیه گزارش ارزیابی خودی آمر تضمین کیفیت 1398
2 ارایه سیمینار آموزشی تضمین کیفیت آمر تضمین کیفیت 1398
3 ترمیم و بازسازی تمام تعمیر (بلاک تایمنی) ریس پوهنتون 1398
4 ساخت دیتابیس ریس پوهنتون 1398
5 نصب کمره ها و تیلفون ها ریس پوهنتون 1398
6 ایجاد کتابخانه الکترونیکی مدیریت اداری 1398
7 ایجاد کمپیوتر لب ریاست پوهنحّی کمپیوتر ساینس 1398
8 مجهز ساختن لوازم ورزشی تهیه و تدارکات 1398
9 سیمینار پول وکریدت ریاست پوهنحّی اقتصاد 1398
10 سیمینار بازاریابی ریاست پوهنحّی اقتصاد 1398
11 سیمسینار در باره پلان استراتیژیک معاونیت علمی و تدریسی 1398
12 سیمینار در باره مهارت استادان معاونیت علمی و تدریسی 1398
13 سیمینار در باره انکشاف محلی ،منطقوی و ملی آمریت تضمین کیفیت 1398
14 ورکشاپ تکنالوژی و معلوماتی ریاست پوهنحّی کمپیوتر ساینس 1398
15 سیمینار در مورد محاکمات قضا و حارنوالی ریاست پوهنحّی حقوق 1398
16 توزیع دیپلوم ریس پوهنتون 1398
17 ایجاد انجمن محصلان شورای ملی 1398
18 ایجاد تیم کرکت شورای اداری 1398
19 چهاردهمین جشن فراغت در تالار ستاره شهر شورای علمی 1398
20 تغیر کریکولم شورای علمی(کمیته نصاب) 1398
21 طرح نشر علمی شورای علمی 1398
پلان انکشافی مهارت های مسلکی کادر علمی.pdf
پلان عملیاتی نقاط- ضعیف و کاندید شدن به مرحله سوم اعتباردهی.pdf