آمریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون باختر

برنامه تضمین کیفیت و اعتبار دهی، یکی از اهداف مهم و اساسی مقام محترم وزات تحصیلات عالی کشور در نهاد های علمی و تحصیلی می باشد و در پی آن است که کیفیت تحصیلی در عرصه تطبیق استندرد سازی به شمار میرود کمیته تضمین کیفیت پوهنتون باختر دربهار سال در این موسسه ایجاد گردید که هدف ایجاد این کمیته تطبیق روند کیفیت تدریس میباشد. این کمیته برنامه هایی را در سال 1392 روی دست گرفته است که تاکنون چند مرحله از آن انجام یافته است، بهبود وضعیت موجود به وضعیت بهتر نیازمند وقت کافی گذر زمان است که در این قسمت نیز کمیته تضمین کیفیت برنامه های دراز مدتی را نیز در پلان خود دارد.

تشکیلات کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت پوهنتون باختر متشکل از اعضای ذیل میباشد
1. معاون علمی (رئیس)
2. رئیس کمیته تضمین کیفیت (منشی)
3. معاون امور محصلان (عضو)
4. معاون اداری (عضو)
5. ریس پوهنخی حقوق وعلوم سیاسی (عضو)
6. رئیس پوهنخی اقتصاد(عضو)
7. رئیس پوهنخی انجنیری (عضو)
8. ریس پوهنخی ژورنالیزم (عضو)
9. ریس پوهنخی کمپیوتر ساینس عض

لایحه وظایف تضمین کیفیت

1. برسی توانمندی های استادان در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها.
2. اجرای برنامه های تضمین کیفیت، ‌تحلیل و گزارش آن در پایان هر سمستر در همکاری با مدیریت استادان و محصلان.
3. نظارت و اطمینان از تطبیق کریکلوم درسی دانشکده ها.
4. تطبیق طرزالعمل ارزیابی کیفیت درسی.
5. گزارش گیری از فعالیتهای دانشکده ها و مدیریت های علمی پوهنتون باختر (پلان استراتژیک، پلان کاری ماهانه و سمستروار، پلان بهبود تدریس، پلان عملیات انفرادی تدریس و کورس پالیسی استادان.
6. برگزاری منظم جلسات کمیته تضمین کیفیت پوهنتون باختر و پیگیری تصامیم اتخاذ شده در جلسات.
7. شرکت منظم در جلسات ماهانه مرتبط به تضمین کیفیت و اعتبار دهی در وزارت تحصیلات عالی.
8. حفظ، نگهداری و آرشیف اسناد مربوط به تضمین کیفیت.
9. ارتباط با ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و انتقال تجارب آن به پوهنتون باختر .
10. آگاهی و پیروی از پالیسی ها و طرزالعمل های پوهنتون باختر مخصوصأ طرزالعمل های مربوط به تضمین کیفیت.
11. نظارت از سر فصل های درسی استادان و چگونگی تطبیق آن در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها.
12. نظارت و تطبیق سایر برنامه های مربوط به تضمین کیفیت.
13. ارائه گزارش به ریاست دانشگاه و معاونت علمی ـ تدریسی.
14. ارائه گزارش سمستر وار به وزارت تحصیلات عالی .
15. آمر تضمین کیفیت در رآس کمیته کیفیت قرار دارد.

معرفی مرکز اعتلای – تضمین کیفیت واعتبار دهی پوهنتون باختر

پوهنتون باختر دارای یک آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی بوده تمام فعالیت های مربوط به این آمریت پلان بهبود تدریس و ارزیابی از کیفیت تدریس تطبیق پلان انفرادی استادان هر سمستر تطبیق به این آمریت و از طریق پوهنحی ها تائید و به این آمریت به وزارت تحصیلات عالی مرکز اعتلای کیفیت، نهاد تحصیلی را در راستای ارتقای کیفیت و هموار نمودن راه برای اعتبار دهی کمک می کند. در سال 1391 بود که پوهنتون باختر شامل روند اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی گردید. این مرکز ها در نهاد های سابقه دار تحصیلات عالی مشخص دولتی و خصوصی ایجاد گردیده است. تحت امریت عبد الرشید طاهری معاون بوده، مطابق به لایحه وظایف فعالیت های مرکز را به پیش می برد. مرکز دارای دفتر و کارکنان اجرایی و خدماتی می باشد. در حال حاضر این مرکز ها صرف در تعداد محدودی نهاد تحصیلی خصوصی فعالیت دارند. ساختار تشکیلات این مرکز مطابق لایحه ارتقای کیفیت طوریست که معاون علمی در راس بوده و یک نماینده از هر پوهنځی عضو آن می باشد. تعداد اعضا طبق لایحه ارتقای کیفیت (5-9) تن است، در صورتیکه تعداد پوهنځی ها اضافه از 9 باشد نظر به تعداد پوهنځی ها در نظر گرفته می شود. همچنان مرکز اعتلای کیفیت دارای کارکنان اداری و خدماتی می باشد. سیستم جمع آوری اطلاعات و دوسیه ها برای مستند سازی همه موارد مرتبط به فعالیت ها برای کمیته مهم است. در صورت امکان استفاده از تسهیلات زیربنایی تکنالوژی معلوماتی (HEMIS) در نهاد و یا ایجاد دیتابیس برای ثبت ارقام کار گرفته شود. مرکز همچنان باید دارای کتاب ثبت جلسات یا پروتوکول میباشد. تمام جلسات ثبت و تصاویب رسماً به مراجع زیربط ارسال گردد.