روند گزارش ارزیابی خودی

کمیته در هرپانزده روز مجلس دایر نموده بالای برنامه ارزیابی خودی کار مینماید. ضمنآً این کمیته طبق یک تقسیم اوقات منظم اعضای خود را توظیف نمود تا از نزدیک با اعضای کمیته کیفیت وارزیابی خودی پوهنځی ها کارنموده، گزارش ارزیابی خودی را تکمیل نمایند. بعد از اینکه گزارش ارزیابی هرپوهنځی به کمیته مواصلت کرد، کارخود را بالای گزارش ارزیابی خودی پوهنتون باخترآغاز نمود و اعضای کمیته توظیف گردیدند تا طبق رهنمود و فورمه گزارش ارزیابی خودی در مطابقت با معیار های یازده گانه ای ارزیابی خودی، این گزارش را تکمیل نماید. دراین گزارش برعلاوه فهرست مندرجات و خصوصیات پوهنتون باختر، مطالب عمده گزارش ارزیابی خودی که یک دید موجز و اجمالی در مورد پوهنتون باخترو پوهنځی ها است، شرح گزارش شامل ارزیابی خودی جامع به یازده معیارمنظورشده وزارت تحصیلات عالی که دربرگیرنده پلانهای بعدی است و ضمایم رادر برمیگیرد. در ضمایم که بخش اخیر گزارش است حاوی معلومات درباره ارقام احصایوی استادان و محصلان پوهنځی های پنج گانه پوهنتون باختراست.

فعالیت های کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون باختر در سال 1398

- تجدید نظر و تعیین کمیته های اصلی و فرعی تضمین کیفیت
- تدویر جلسات و معرفی چارچوب ارتقای کیفیت
- بازنگری پلان استراتیژیک
- تهیه دیدگاه و ماموریت پوهنتون باختر
- چاپ و نشر معیارهای اعتباردهی یازده گانه
- ایجاد کمیته های فرعی در سطح پوهنحی ها
- آغاز ارزیابی کیفیت تدریس در سمستر های بهاری و خزانی
- مستند سازی
- تهیه پالیسی ها مربوط به برنامه ها
- تقدیر و تحسین استادان و محصلین
- تهیه پلان عملیاتی پوهنتون باختر
- تهیه گزارش ارزیابی خودی در سطح پوهنتون

خلاصه نمرات گزارش ارزیابی خودی
معیار مجموع حد اکثر نمرات نمره موسسه تحصیلی
ماموریت و استراتیژی 48 44
سهم گیری در جامعه و انکشاف 22 17
حاکمیت، رهبری و اداره 40 37
منابع مالی و اداره 40 37
برنامه های علمی 60 51
برنامه های علمی 60 51
تحقیق 20 15
استادان و کارمندان 76 66
تجربه محصلان 58 48
ارتقا و تضمین کیفیت 20 17
کتابخانه و منابع معلوماتی 30 24
آموزش، تکنالوژی معلوماتی و تسهیلات 38 34

مجموع حد اکثر نمرات مجموع نمرات موسسه
مجموع نمرات 452 390
نمره نهایی ٪ 100 % 86.2 %
وضعیت

میکانیزم طرح ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس در پوهنتون خصوصی باختر1398
شماره هفته ارزیابی ختم هفته ارزیابی شونده استاد ارزیابی کننده محصلان ملاحظات
1 یازدهم استاد ختم هفته یازدهم استاد محصلان
2 دوازدهم دیپارتمنت ختم هفته سیزدهم محصلان و دیپارتمنت ها کمیته فرعی پوهنځی
3 چهاردهم در سطح پوهنتون ختم هفته چهاردهم تمام محصلان و استادان کمیته موسساتی
گزارش ارزیابی خودی