پلان ستراتیژیک پوهنتون باختر

پلان ستراتیژیک پوهنتون باختر بعد از طی مراحل مسلکی و ارزیابی ذریعه کادر های علمی نهاد های اکادمیک طی اطمینانیه مقام محترم وزارت تحصیلات رسما تصویب شد: جهت معلومات مزید به لینک ذیل مراجعه نماید: پلان ستراتیژیک پوهنتون باختر